Дніпровська гімназія № 135 Дніпровської міської ради

 

Навчальний план

 

 

СХВАЛЕНО                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

 на засіданні педагогічної                                                                       Директор

ради школи                                                                       КЗО «СЗШ №135»ДМР

від 30.08.2022                                                                            Ольга ПОДОЛЬНА

протокол № 6

                                                                               

 

 

 

Освітня програма

комунального закладу  освіти

"Середня загальноосвітня школа№135" Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 Тип навчального закладу:   Загальноосвітній навчальний заклад   І – ІІІ ступенів

 Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна чисельність учнів

І ступень

(1-4 класи)

25

761

ІІ ступень

(5-9 класи)

17

515

ІІІ ступень

(11 класи)

2

52

Усього

44

1328

 

Дана Освітня програма створена  на 2022-2023 навчальний рік  відповідно до:

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;

Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988- р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394;

Державних стандартів повної загальної середньої освіти:

на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87 та «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освітивід 24 липня 2019р. № 688);

на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898); в 6 – 9 класах – Державного стандарту 2 базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

на рівні профільної середньої освіти10 – 11) – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392).

Наказів Міністерства освіти і науки України:

від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання  організації дистанційного навчання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.09.2020 за № 941/35224;

від 23.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;

від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»;

     від 19.08.2022 №  1/9530-22 « Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у школах у 2022/2023 навчальному році».

Метою комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №135" Дніпровської міської ради, яка дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання й  соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення й  навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №135" Дніпровської міської ради складає три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю два роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-       вільне володіння державною мовою;

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-       математична компетентність;

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-       інноваційність;

-       екологічна компетентність;

-       інформаційно-комунікаційна компетентність;

-       навчання впродовж життя;

-    громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-       культурна компетентність;

-       підприємливість та фінансова грамотність;

-       інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Відповідно до законів України  «Про повну загальну середню освіту»,    «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06.09.2018 року (№ 2541-VІІІ), постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 вересня 2021 № 957, листа МОН від 15.06.2022 №1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами» та з метою забезпечення  права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти в умовах воєнного стану, освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільстві, залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі; на підставі заяв батьків, витягів з протоколів діагностичного засідання ОПМПК, висновків інклюзивно-ресурсних центрів у закладі освіти організоване інклюзивне навчання. Дітям з особливими освітніми потребами надаються освітні послуги із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням їх індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності.

 

 

освітня програма

 

І ступінь

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Перелік освітніх галузей для 1-4-х класів

Мовно-літературна освітня галузь реалізується  через окремі предмети: «Українська мова» і «Літературне читання»;

іншомовна освітня галузь  -  через іноземну мову (англійську);

математична освітня галузь реалізується через предмет   «Математика»;

природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’я-збережувальна освітні галузі реалізуються через предмети «Я досліджую світ» та «Я пізнаю світ»;

технологічна освітня галузь  через предмет «Дизайн і технології»;

інформатична освітня галузь  через предмет «Інформатика»;

мистецька освітня галузь реалізується через окремі предмети: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»;

фізкультурна освітня галузь реалізується через предмет «Фізична культура».

Освітня програма, складена на 2022-2023 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 30.08.2022  визначає:

1)    загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення,  які  подані в рамках навчальних планів для кожного ступеня  окремо;

2)    очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3)    пропонований  зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

4)    рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5)    вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною,  іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних відповідностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, уміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

До освітньої програми додано навчальні плани, що пропонують підхід до організації освітнього процесу (Додаток 1).

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання:

 • Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 );

Закону України «Про загальну середню освіту» ( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 1642-III вiд 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст. 213 ), (Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами № 2905-III вiд 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст. 92,№ 380-IV вiд 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 86, № 1344-IV вiд 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст. 250, № 2285-IV вiд 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст. 162 № 2505-IV вiд 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, 18-19, ст. 267, № 3235-IV вiд 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст. 96, № 489-V вiд 19.12.2006 - набирає чинності з 01.01.2007 р.), крім того:

 • Наказу  МОН України  № 1096  02.09.2020 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021
 • Наказ МОН України «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»

 

1-4-і класи

 • Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» ;
 • 1-2-х класів навчаються за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22;
 • 1д – за педагогічною технологією «Росток», наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2021 року №483 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження  в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021-листопад 2027 роки”;
 • 1і, 2і за типовою освітньою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, які працюють за науково-педагогічним проєктом "Інтелект України", затвердженим наказом МОН України №140 від 03.02.2021 року
 • 3-4 класів навчаються за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

 

загальний обсяг навчального навантаження

Загальноосвітній навчальний  заклад налічує  25  класів початкової школи. У 1-4 класах навчається 761 учень.

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти від 24 липня 2019р. № 688), інструктивно-методичних рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у школах у 2022/2023 навчальному році,

 

Загальний обсяг навчальних годин для учнів 1-4-х класів:

 • для 1-х класах   805 годин/навчальний рік
 • для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,
 • для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,
 • для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Варіативна складова навчального плану спрямована на підсилення вивчення української мови (за навчальними програмами для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеню).

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2 – 4 класах – 40 хвилин.

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм, навчальних дисциплін

Наявність

(так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Типова освітня програма для учнів       1 – 2класів розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

2022

Типова освітня програма для учнів 3 – 4 класів розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

2022

Іноземні мови. Програма для 1-4-х класів ЗНЗ

так

Програма затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.

2016

Інформатика. Типова освітня програма для учнів  2 класів розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

2022

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

3-4 класи

     так

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

2022

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

форми організації освітнього процесу

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог  Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

        до освітньої програми І ступеню

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

1 класи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти,розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

1-В

1-Г

1-Е

1-Ж

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання)

Українська мова і літературне читання

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

Іншомовна (іноземна мова)

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

2

Математична (математика)

Математика

4

4

4

4

4

4

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

1

Інформатична

 

Інформатика

-

-

-

-

-

-

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Усього

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

Варіативний складник

 

 

 

 

 

 

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

20

20

20

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

20+3

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

2-А

2-Б

2-В

2-Г

2-Д

2-Е

2-Ж

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання)

Українська мова і літературне читання

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

Іншомовна (іноземна мова)

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

3

Математична (математика)

Математика

4

4

4

4

4

4

4

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

1

1

Інформатична

 

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Усього

22+3

22+3

22+3

22+3

22+3

22+3

22+3

Варіативний складник

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

22

22

22

22

22

22

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи

25

25

25

25

25

25

25

2 класи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти,розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

3 класи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти,розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3-А

3-Б

3-В

3-Г

3-Д

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання)

 

Українська мова і літературне читання

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

Іншомовна (іноземна мова)

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

Математична (математика)

Математика

5

5

5

5

5

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’я-збережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

Інформатична

 

Інформатика

1

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

23+3

23+3

23+3

23+3

23+3

Варіативний складник

 

 

 

 

 

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи

26

26

26

26

26

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

4 класи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

4-А

4-Б

4-В

4-Г

4-Д

Мовно-літературна (українська мова і літературне читання)

 

Українська мова і літературне читання

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

Іншомовна (іноземна мова)

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

Математична (математика)

Математика

5

5

5

5

5

Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’я-збережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

Інформатична

 

Інформатика

1

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

23+3

23+3

23+3

23+3

23+3

Варіативний складник

 

 

 

 

 

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи

26

26

26

26

26

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

1-І – за типовою освітньою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеню, які працюють за науково-педагогічним проектом "Інтелект України", затвердженим наказом  МОН України №140 від 03.02.2021року

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1-І

2-І

Мовно-літературна (українська мова)

Українська мова

6

6

 Математична

Математика

3

4

Мовно-літературна (література)

Я пізнаю світ*

8

8+1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я збережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна***

Мистецька

Мистецтво

1

1

Іншомовна освіта

Іноземна мова

2+1

3

Фізкультурна***

Фізична культура

2

2

Усього

20+3

22+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

І ступінь

1-Д – за типовою освітньою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеню, які працюють за педагогічною технологією "Росток", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2021 року № 483 «Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Впровадження  в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на травень 2021-листопад 2027 роки»

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1-Д

Мовно-літературна (українська мова)

Українська мова

7

 Математична

Математика

4

Природнича

Навколишній світ

3+1

Соціальна і здоров’я збережувальна

Громадянська та історична

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Мистецтво

2

Іншомовна освіта

Іноземна мова

2

Фізкультурна***

Фізична культура

3

Усього

20+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

 

ІІ та ІІІ ступінь

Базова та повна загальна середня освіта

 

2022/2023 навчальний рік – дуже відповідальний період для вчителів, які викладатимуть у 5-х класах. Адже саме з нього розпочинається впровадження  Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020р. №898,  та організація навчального процесу за новою Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН Українми 19.02.2021р. №235. Цим документом окреслено обов’язкові та рекомендовані підходи до розроблення та використання шкільних освітніх програм, сформовано варіанти типових навчальних планів та затверджено перелік модельних навчальних програм.

 

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Для 5-х класів:

 • мовно-літературна;
 • математична;
 • природнича;
 • соціальна і здоров’язбережувальна;
 • громадянська та історична;
 • інформатична;
 • технологічна;
 • мистецька;
 • фізична культура.

Для викладання навчальних предметів у 5-х класах закладів загальної середньої освіти будуть використовуватись модельні навчальні програми (далі – МНП), які розроблені на основі Держстандарту та мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 № 795 зі змінами, внесеними наказами МОН від 10.08.2021 №898від 29.09.2021 №1031від 13.12.2021 №1358від 02.02.2022 №96від 09.02.2022 №143від 11.04.2022 № 324)).

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

МНП включає такі структурні компоненти: 

- вступна частина (пояснювальна записка), в якій визначено мету, завдання, принципи, пріоритети викладання, структуру, шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу; 

-основна частина, яка включає очікувані результати навчання учнів (мають мати об’єктивні ознаки досягнення, бути спостережуваними та вимірюваними), пропонований зміст навчального предмета та види навчальної діяльності. 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для 5-х класів

 

Назва освітньої галузі

Навчальне навантаження

Кількість годин 5 клас

Мовно-літературна

На тиждень

11

На рік

385

Математична

На тиждень

5

На рік

175

Природнича

На тиждень

2

На рік

70

Соціальна і здоров’язбережувальна

На тиждень

1,5

На рік

52,5

Громадянська та історична

На тиждень

1

На рік

35

 Технологічна

На тиждень

2

На рік

70

 Інформатична

На тиждень

1,5

На рік

52,5

Мистецька

На тиждень

2

На рік

70

Фізична культура

На тиждень

2

На рік

105

Усього

На тиждень

29

На рік

1015

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

На тиждень

2

На рік

70

 Кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

На тиждень

31

На рік

1085

Гранично допустиме навантаження

На тиждень

28

На рік

980

Типові навчальні плани, за якими розроблено навчальний план закладу:

для 5-х класів – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми  для 5-9 класів закладів загальної середньої»,  додатки 1,3,5.  

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради на 2022-2023 навчальний рік

ІІ ступінь

5 клас – за типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»  (додатки 1,3, з урахуванням додатку5)

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети та галузеві інтегровані курси

Кіл-сть годин на тиждень у класах

5 -А

5-Б

5-В

5-Г

Мовно-літературна

 

Українська мова

4

4

4

4

Українська література

2

2

2

2

Зарубіжна література

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Іноземна мова (англійська)

3,5-0,5

3,5-0,5

3,5-0,5

3,5-0,5

Математична

Математика

5

5

5

5

Алгебра

 

 

 

 

Геометрія

 

 

 

 

Природнича

Інт.курс «Пізнаємо природу»

2

2

2

2

Біологія

 

 

 

 

Географія

 

 

 

 

Фізика

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інт. курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

1

1

1

Культура добросусідства

0,5

0,5

0,5

0,5

Підприємство і фінансова грамотність

 

 

 

 

Громадянська

та історична

Вступ до історії та громадянської освіти

1

1

1

1

Історія України. Всемірна історія

 

 

 

 

Історія України

 

 

 

 

Всемірна історія

 

 

 

 

Громадянська освіта

 

 

 

 

Правознавство

 

 

 

 

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

2

2

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

26+3

26+3

26+3

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

Індивідуальні та додаткові заняття

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

28

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

28+3

28+3

 

Вибір модельних навчальних програм, за якими буде здійснюватися навчання в 5-х класах у 2022-2023 н.р.,  яким видано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом МОН України від 12.07.2021 №795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами МОН України від 10.08.2021р., № 898, від 29.09.2021р. № 1031, від 13.12.2021р. №1358, від 02.02.2022р. № 96, від 09.02.2022р. №143, від 11.04.2022р.  № 324)

№ з/п

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Автор програми

Ким затверджено

1

«Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.07.2021

№ 795)

 

2

«Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Яценко Т. О., Качак Т. Б.,

Кизилова В. В., Дячок С. О. та інші

 

3

«Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж.,Мацевко-Бекерська Л. та інші.

4

«Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти

Редько В. Г., Шаленко О. П.,

Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б. та інші

 

5

«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Істер О.С.

6

«Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Біда Д.Д., Гільберг Т.Г.

Колісник Я.І.

7

«Здоров’я, безпека та добробут.  5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Василенко С.В.

Коваль Я.Ю.

Колотій Л.П.

8

Модельна навчальна програма «Культура добросусідства. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Араджионі М.А., Козорог О.Г.,

 Лебідь Н.І., Потапова В.І.

9

«Україна і світ. Вступ до історії України та громадянської освіти. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Даниленко В. М., Гісем О. В. Мартинюк О. О.

Охредько О. Е. Тарасюк Т. Д

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ МОН України від 12.07.2021 № 795 (у редакції наказу МОН України від 02.02.2022 № 96)

 

10

«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Завадський І.О. КоршуноваО.В.

Лапінський В.В

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.07.2021

№ 795)

 

11

«Технології. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Ходзицька І.Ю. Горобець О.В. та інші

12

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти

 

Масол Л. М., Просіна О. В.

13

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори:

Педан О.С., Коломоєць Г. А.

та інші

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ МОН України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу МОН України від 10 серпня 2021 року № 898)

 

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

для 6-9 класів:

 • мови і літератури;
 • суспільствознавство;
 • мистецтво;
 • математика;
 • природознавство;
 • технології;
 • здоров’я і фізична культура.

Типові навчальні плани, за якими розроблено навчальний план закладу:

- для 6-9-х класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню», таблиця 12;

- для 11х класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464);

 • 11-Б - філологічний напрям, український профіль  (таблиця 2, з урахуванням таблиці 3).
 • 11-А клас - природничо-математичний напрям, математичний профіль  (таблиця  2, з урахуванням таблиці 3).

Для вивчення предмета «Фізика і астрономія» школа обрала такі навчальні програми:  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я., тому в робочому навчальному плані записуються окремі предмети «Фізика» і «Астрономія», розподіляючи навчальний час у такий спосіб:  у 11 класі: 3 год. фізика і 1 год астрономія (рівень стандарту).

З подальшим вибором профілю навчання в старшій школі за рахунок варіативної складової  вводяться:

 • у 6–9 класах курс за вибором «Жінка в історії козацького Запорожжя»,  індивідуальні та додаткові заняття з математики, історії.
 • 11а,б класах з метою якісної підготовки до ЗНО вводяться індивідуальні та додаткові заняття з географії, біології.

У навчальному плані закладу загальний обсяг річного навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5530 годин/навчальний рік, для учнів 11 класів - 1330 годин/навчальний рік:

 • для 5-х класів – 1015 годин/навчальний рік;
 • для 6-х класів – 1085 годин/навчальний рік;
 • для 7-х класів – 1120 годин/навчальний рік;
 • для 8-х класів – 1155  годин/навчальний рік;
 • для 9-х класів – 1155 годин/навчальний рік;
 • для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Згідно з  рішенням Дніпровської міської ради № 84/7 від 26.05.2021р. «Про подальше функціонування закладів освіти з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», припинення формування 10 класів в комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №135» Дніпровської міської ради планується у 2022 році. Остаточне перепрофілювання КЗО «СЗШ №135» ДМР у гімназію з початковою школою І-ІІ ступеню планується здійснити в 2023 році.

Питання про перепрофілювання комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №135» Дніпровської міської ради було розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 05.01.2021р.). Враховуючи стан матеріально-технічної бази та педагогічний склад закладу освіти, ухвалили рішення про порушення клопотання щодо перепрофілювання закладу освіти на комунальний заклад освіти «Гімназія з початковою школою І-ІІ ступеню».

 У 2022-2023н.р. навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Навчальні плани старшої школи реалізуються через  освітні галузі базового навчального плану Державного стандарту, через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Години варіативної складової розподіляються на:

 • упровадження курсів за вибором;
 • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

             Через те, що  школа має давні традиції та напрацювання математичного, суспільно-гуманітарного та філологічного напряму, навчальні плани побудовані на поглибленому вивченні предметів  математичного  профілю, української філології, історії, хоча організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів,  зазначених у Типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Наявність

(так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

                                                                                Українська мова

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Українська мова (рівень стандарту та профільний рівень). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Філологічний напрям, профіль – українська філологія

так

  Наказ МОН

від 23.10.2017

№ 1407

2017

Українська література

Українська література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Українська література (рівень стандарту та профільний рівень). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи.

так

Наказ МОН

від 23.10.2017

№ 1407

2017

Зарубіжна література

Зарубіжна література. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Зарубіжна література (рівень стандарту). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017

№ 1407

2017

Іноземні  мови(англ.)

Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів   5-9 класи

так

Наказ МОН

від 20.04.2018

№ 408

2018

Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 20.04.2018 № 407

2018

Історія України

Історія України. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 та 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 21.02.2019 № 236

2019

Всесвітня історія

Всесвітня історія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 7-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 6 клас

так

Наказ МОН

від 21.02.2019

№ 236

2019

Всесвітня історія (рівень стандарту та профільний рівень). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.11.2017

№ 1407

2017

Правознавство

Правознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Мистецтво

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Математика

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Математика (рівень стандарту, профільний рівень). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Біологія

Біологія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  6-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Біологія і екологія (рівень стандарту). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

                                                                                 Географія

Географія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.201

№ 804

2017

Географія (рівень стандарту). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Фізика і астрономія

Фізика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів   7-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом В.М.Локтєва). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

10-11 класи

так

Наказ МОН

від 24.11.2017 № 1539

2017

Хімія

Хімія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  7-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Хімія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Трудове навчання

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Інформатика

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Інформатика (рівень стандарту). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Основи здоров'я

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Фізична культура

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

так

Наказ МОН

від 07.06.2017

№ 804

2017

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 23.10.2017 № 1407

2017

Захист України

Захист України. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи

так

Наказ МОН

від 31.03.2020 № 464

2020

Курси за вибором, факультативи

Навчальна програма курсу за вибором «Жінка в історії козацького Запорожжя» (програма авторська: Кривоший О.П.)

так

Лист ІІТЗО від 06.07.2016

№ 2.1/12-Г-481

2016

 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає профілю  (математичний, філологічний, історичний) ;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає державним програмам, затвердженим МОН України;
 • якість проведення навчальних занять: 61% (52 вч.) педагогів вищої кваліфікаційної категорії, 41% (35 вч.) учителів-методистів та 14 % (12 вч.) старших учителів;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) плануємо відповідно до графіка внутрішкільного контролю та освітнього моніторингу  посеместрового  бала.

               

                       Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічні ради та психолого-педагогічні семінари;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми,  за якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по школі, у яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони й плануємо заходи корекції;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи психолога;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи (кожен учитель створює власне портфоліо, відстежуємо просування та успіхи).

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням ПМПК є інші компоненти, зокрема корекційно-

розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Так у 1-Г,2-В, 3-В, 3-Д, 4-Д,  6-Б, 6-В класах навчаються діти, яким   передбачено створення відповідних умов: використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють). Організація інклюзивного навчання включає надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційно - розвиткових занять, тому діти займатимуться  з практичним психологом  та логопедом – дефектологом, які  ведуть заняття «Корекція розвитку».  Для кожного учня складено індивідуальний навчальний план  у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957.

 

 1. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Очікувані результати

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання й розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати й перетворювати тексти задач (усно й письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати  невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: визначення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно використовувати  навчальні  стратегії для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математич

на компетент

ність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, у тому числі, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетент

ності у природни

чих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища й процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформацій

но-цифрова компетент

ність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж  життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативні

сть і підприємли

вість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та відстоювати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальні  способи розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна

 і громадянсь

ка компетент

ності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в команді; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовира

ження у сфері культури

Уміння: грамотно й логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове  життя

Уміння: аналізувати й критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадливе  та бережливе ставлення  до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголем, тютюнопаління тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя,участьу всеукраїнському експерименті Шкіл сприяння культурі здоров’я.

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових компетентностей:

 • «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
 • «Громадянська відповідальність»,
 • «Здоров’я і безпека»,
 • «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими для міжпредметних  тем, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані  знання в різних ситуаціях.

 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються міжпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна й залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний  цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою:
 • предмети за вибором;
 • роботу в проєктах;
 • позакласну навчальну роботу й  роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, уміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприяння  формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи й механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проєкти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності й думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, наполегливості й  чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я  і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку й охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя й здоров’я. Вирішення проблем,  пошук оптимальних методів вирішення й розв’язування задач тощо, які здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Рекомендовані форми організації освітнього процессу.

 Основними  формами  організації  освітнього  процесу  є різні типи уроку:

 • урок формування компетентностей;
 •  урок розвитку компетентностей;
 • урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • урок корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок - дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відеоуроки тощо.

 

 1. Модель випускника

        Випускник Нової української школи, і комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №135» Дніпровської міської ради зокрема – це особистість, патріот та  новатор:

 • цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;
 • патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;
 • новатор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

          Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни й патріоти, здатні до інновацій – ось загальна формула, до якої прагне школа, і наша не є винятком. Стоячи на порозі великих змін, ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по максимуму, тому що віримо:  ось хто поведе Україну  в майбутнє.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

До ключових компетентностей, визначених Новою школою і педагогічною радою школи,  належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною  та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у  навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність у житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, уміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя інноваційних ідей, прийняття власних рішень.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

• уміння читати і розуміти прочитане;

 • уміння висловлювати думку усно і письмово;

 • критичне мислення;

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;

 • ініціативність;

 • творчість;

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;

 • здатність до співпраці в команді.

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи.

                                                                    

 1. Особливості організації освітнього процесу

Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

        Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

 • подолання інертності мислення,
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

        Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, педагогів й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

        Застосовуємо принципи партнерства:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

        Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, учителю необхідно використовувати у своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

        Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

        Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

        Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;
 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
 • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;
 • впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.

 

 1. Показники реалізації освітньої програми

        Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження Державного стандарту початкової освіти, нових модельних програм для 5 класів, які почнуть діяти з 2022-2023 навчального року. Адже ці документи  мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання та формувального оцінювання в 1-х класах.

        Усі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах.

До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльнісні якості педагогічних працівників. Особливу увагу приділити вчителям, які викладатимуть предмети в 1-5 класах.

       Визначаємо критерії, що  містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку,  здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;
 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, уміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, уміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
 • загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ;
 • ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;
 • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, уміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);
 • психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації;
 • підприємницька компетентність – уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 

 

 

 

Навчальний план

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради на 2022-2023 навчальний рік

ІІ ступінь

Типова освітня програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню», табл. 1 до Типової освітньої програми

 

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Ііноземна мова(англ)

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

Математика

4

4

4

       

 

 

 

Алгебра

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

Геометрія

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

Природознавство

Природознавство

     

 

 

 

 

 

 

 

Біологія

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Географія

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Фізика

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

Хімія

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

 

Технології

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

 

 

 

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

Разом 

 

26,5+3

26,5+3

26,5+3

28+3

28+3

28+3

28+3

 

 

 

Додатковий час на  предмети, факультативи, індивід заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

Індивідуальні та додаткові заняття

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Математика

   

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Історія

 

 

 

 

1

   

 

 

 

 

Вакансія

3,5

3,5

3,5

1,5

0,5

2,5

2,5

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

31

31

 32

33

32

323

 

 

 

 

Усього (без урахування поділу класів на групи)

30+3

30+3

30+3

30,5

+3

30,5+3

30,5

+3

30,5

+3

 

 

 

 

                                           

 

 

Навчальний план

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 135»

                       Дніпровської міської ради на 2022-2023 навчальний рік

ІІ ступінь

Типова освітня програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», табл. 1 до Типової освітньої програми

 

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Ііноземна мова (англ)

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

 

 

 

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Математика

Математика

 

 

 

 

 

 

Алгебра

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

 

 

 

 

 

 

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

2

2

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом 

 

28,5+3

28,5+3

28,5+3

30+3

30+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

3

3

3

3

3

3

Курси за вибором

Жінка в історії козацького Запорожжя (17год)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 Індивідуальні  та додаткові заняття

Українська мова

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

   

 

 

Історія

 

 

 

 

 

 

Вакансія

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

33

33

33

Усього (без урахування поділу класів на групи)

31,5+3

31,5+3

31,5+3

33+3

33+3

33+3

 

 

 

 

Навчальний план

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135»

Дніпровської міської ради на 2022-2023 навчальний рік

ІІІ ступінь

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464); таблиця 2, з урахуванням таблиці 3 до Типової освітньої програми

 

Предмети

11а

(мат.)

Табл 2,3

11б

(укр.)

Табл 2,3

 

Базові  предмети

26

28

 

Українська мова

2

2+2

 

Українська література

2

2+2

 

Зарубіжна література

1

1

 

Іноземна мова (англ.)

2

2

 

Інтег. курс  «Російська мова і літер-ра»

-

2

 

Історія України

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Громадянська освіта

-

-

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+6

3+1

 

Біологія і екологія

2

2

 

Географія

1

1

 

Фізика

3

3

 

Астрономія

1

1

 

Хімія

2

2

 

Фізична культура

3

3

 

Захист України

1,5

1,5

 

Вибірково-обовязкові  предмети (Інформатика, Технології,  Мистецтво)

3

3

 

Інформатика

1,5

1,5

 

Технології

-

-

 

Мистецтво

1,5

1,5

 

Додат. години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивід. заняття

9

9

 

РАЗОМ

26+3+6

28+3+5

 

Індивідуальні  та додаткові заняття

 

32

Географія

1

1

 

Біологія

1

1

 

Вакансія

1

2

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

 

Усього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38