Дніпровська гімназія № 135 Дніпровської міської ради

 

Звіт перед громадськістю

 

Творчий звіт директора школи Подольної О.М. за 2020-2021 навчальний рік

 

УВАГА! 25.06 відбудеться он-лайн конференція "Звіт директора школи за 2022/2023 навчальний рік"

 

Творчий звіт директора КЗО СЗШ №135

Подольної О.М.

за 2021-2022 навчальний рік

 

План

 1. Аналіз навчально – виховного процесу школи за 2021 – 2022 навчальний рік.
 2. Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази школи
 3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
 4. Кадрове забезпечення школи.
 5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.
 6. Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.
Моя діяльність, як директора, здійснювалась на підставі нормативно-правової бази:

ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах , затвердженої наказом МОН   641 від 16 червня 2015 року , Концепції «Нова українська школа»,шкільного  Статуту,  що забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2021-2022 навчального року, річного плану роботи школи, Освітньої програми розвитку школи.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2021-2022 навчальному році:

·         створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи

І-ІІI ступенів

·         вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.

·         забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

1.     Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2.     Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

3.     Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

4.     Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

5.     Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

6.     Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

7.     Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

8.     Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

9.     Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

         Педагогічний колектив зосередив процес навчання на створення умов для розвитку учнів, впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості і об’єктивності оцінювання учнів.

 Згідно річного плану роботи школи з метою перевірки виконання навчальних планів і програм, адміністрацією школи були проведені перевірки відповідності календарних планів записам  в класних журналах, перевірки дотримання термінів вивчення навчального матеріалу, проведення тематичних атестацій з предметів інваріативної та варіативної складової навчального плану, термінів проведення контрольних, самостійних, практичних і лабораторних робіт, уроків зв’язного мовлення, позакласного читання.

    Перевіркою встановлено, що вчителі школи відповідально ставляться до складання календарних планів і керуються ними в своїй роботі постійно, суворо дотримуючись термінів проведення тематичних атестацій, робіт контрольного характеру. Поточне оцінювання учнів здійснюється на підставі оцінювання навчальних досягнень учнів як в усній так і в письмових формах. Постійно ведеться перевірка робочих зошитів, зошитів для лабораторних, практичних і контрольних робіт, словників, контурних карт.

 Навчально-виховний (освітній) процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2021-2022 навчального року в КЗО «СЗШ №135» було 42 класи, з них 1-4 класів - 22, 5-9 -х класів - 16,

10-11-х класів – 4;

за індивідуальною формою навчання навчалось – 4 учні,

 інклюзивною формою навчання  охоплено було – 4 учні.

Розпочали навчання в  СЗШ №135  -1207 учнів.

 З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:

-школа на 100% забезпечена педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом

-розроблено єдиний режим роботи школи

-складено розклад уроків, графік чергування вчителів по школі та їдальні

-організовано роботу 4 ГПД.

 Визначені профілі навчання старших класів:

- 10А – математичний, 10Б – філологічний, 11А – філологічний, 11Б – математичний. Профілі введені згідно заяв батьків учнів 10 – 11 класів.

        - Організовано гаряче харчування учнів. Протягом року в шкільній їдальні харчувалось 827 учнів, з них 526 учнів отримували харчування безкоштовно.

Навчальна діяльність

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

Станом на 1 вересня 2021 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 120 учнів.

На кінець навчального року в школі навчалося 1066  учнів  , оцінювалися учні 2-11 класів ( учнів). За результатами  річного  оцінювання слід зазначити, що високий рівень навчальних досягнень мають 46 учнів (5%),; достатній – 398 учнів (42,2 %),  середній – 490 учнів (52%), початковий – 7учнів (0,74%)..

В цілому: успішність – 100%, якість знань (високий та достатній рівні) – 47,2%.

Аналіз методичної роботи

У 2021-2022  навчальному році методична робота в школі здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України,  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №40 від 01.09.2018 «Про організацію методичної роботи в  2021-2022 навчальному році».

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

·         поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;

·         підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

·         організація науково-дослідницької роботи учнів;

·         підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя, ШМК учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних декад та загальношкільних методичних заходів;

·         підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

·         удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·         продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

·         підвищення іміджу навчального закладу;

·         забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

·         підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

·         поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях; на освітніх інтернет-порталах;

·         створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

·         забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи.

Протягом 2021-2022 н.р. було організовано роботу 10 методичних комісій вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМК, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи . Кожна з ШМО провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019  н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, шкільний психолог. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»;

- аналіз результативності виступу учнів у районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;

- участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2022»;

- підведення підсумків методичної роботи за 2021 -2022 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2021-2022 н.р.

На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів школи, проходили схвалення методичні розробки педагогів школи. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

У листопаді 2021 р.  пройшли методичні декади, під час яких було проведено відкриті уроки, презентацію власного педагогічного досвіду вчителів. Проведена в період декади робота сприяла професійно-фаховому зростанню педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш високих показників якості особистісного розвитку учнів

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені:

- засідання педагогічної ради: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»; «Спрямованість педагогічного колективу на створення умов для всебічно розвиненої здорової особистості через впровадження здоров’язберігаючих технологій», «Впровадження діяльнісного підходу в систему громадянської освіти в національній школі»;

- психолого-педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів1-х та 5-х класів;

- круглий стіл з класними керівниками, вчителями-предметниками, які працюють у 10-х класах;

- засідання творчих груп «Мотивація» та «Пошук»;

- майстер-класи вчителів.

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.

Протягом семестру вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у вебінарах, у роботі шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських семінарів, навчання на курсах в інституті післядипломної педагогічної освіти, а також в рамках атестації:

Вчителі школи, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2021 року, успішно проходять «Онлайн-курс» на сайті студії онлайн-освіти EdEra.

20 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при Дніпровській академії непереривної освіти, 16 педагогічних працівників – атестацію. З них: 10 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Учитель-методист», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», 1 присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», 1 – «старший учитель», 1 – «старший вихователь», 2 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,3 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Проведена робота свідчить про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

 

                              Аналіз роботи психологічної служби.

  У  школі активно діє соціально-психологічна служба. Зміст роботи практичного психолога  базується на спілкуванні з учнями, батьками і вчителями та тісній співпраці із відповідними службами міста.

Одним із основних видів діяльності служби є психодіагностична робота, мета якої полягає у виявленні та своєчасному попередженні проблем, що виникають у всіх учасників навчально-виховного процесу. За результатами різного виду діагностики проводилася корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота з досліджувальної проблематики.

 Постійно забезпечується психолого-педагогічний супровід адаптаційних процесів:

          Підсумком супроводу є проведення психолого-педагогічних консиліумів по 1-х, 5-х, 10-х класах на яких надаються рекомендації класним керівникам та вчителям-предметникам стосовно рівня адаптації та індивідуальних особливостей кожної дитини. 

    Також з метою психологічної просвіти психологом  проводиться інформаційно-практичний всеобуч батьків майбутніх першокласників на тему: «Школа відповідального батьківства»,  на ньому батьки отримують дієві поради стосовно того, як краще підготувати свою дитину до шкільного навчання.

  Важливим напрямком роботи соціально-психологічної служби є також профілактична робота. Протягом року було проведено ряд тренінгів, занять з елементами тренінгу та годин спілкування. Їхня тематика в основному була направлена на попередження негативних явищ, які деструктивно впливають на здоров'я та повноцінний розвиток підростаючого покоління.

1 Грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом були проведені відео – лекторії та години спілкування на тему: «СНІД! Не залишаймося байдужими».

Також  пройшла інформаційна година «Стоп булінг». Учні закладу дізналась про видибулінгу та отримала поради як потрібно діяти в ситуації ризику.

  Соціально – психологічною службою закладу проводиться просвітницька робота серед педагогічного колективу, а саме: психолого-педагогічні семінари, виступи на педагогічних радах та  на засіданнях МК на актуальну тематику.

  За запитами класних керівників проводилась просвітницька робота з батьками у вигляді батьківських зборів.

 З учнями школи, які стоять на внутрішкільному контролі та порушують правила поведінки робота ведеться у вигляді діагностики, індивідуальних та групових консультацій.  Регулярно  проходять Ради профілактики, на яких присутні працівники поліції.

Постійно проводиться консультаційна робота за запитами педагогів, батьків, учнів та адміністрації школи.

 Протягом   року проводилось вивчення житлово-побутових умов дітей-сиріт, дітей з кризових сімей, дітей та дітей з багатодітних родин. Майже всі діти мають зразкові та задовільні умови проживання.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки в 2021-2022 н.р.

Вересень  місяць для читачів шкільної  бібліотеки розпочався з нагородження учнів 5-х- 6-х класів. Вони стали переможцями конкурсу «Кращий читач  літа - 2021» і отримали грамоти міського голови Івана Ярославовича Коруда.        

 З першого по 31 жовтня у нас проходив Місячник шкільної бібліотеки

під гаслом «Шкільна бібліотека  - за здоровий спосіб життя»  у ході якого були проведені різнопланові заходи у  співпраці з вами  та бібліотеками міста:

У листопаді до ювілею Івана Михайловича Сльоти :

мистецька година «Нескінченна музика життя».

Спираючись на методичні рекомендації Концепції національно-патріотичного виховання учнів, у другому півріччі 2018-2019 н.р.  шкільна бібліотека  продовжила втілення ефективних форм і методів роботи з метою виконання її основних завдань.

Були проведені такі заходи:

Щорічно весняні дні березня приносять до шкільної бібліотеки традиційне свято – Всеукраїнський тиждень дитячого читання. У ході Тижня було проведено ряд цікавих , пізнавальних, різноманітних за формами роботи заходів:

Також під час Тижня дитячого читання пройшла інформаційна година «Кращі книги 2018 року» для учнів 9-х-11-х класів;

А у  початковій школі :

-    конкурс привітань «До нас у гості завітай, книгу зі святом привітай»;

-    флешбук «Читай сучасну українську книгу, щоб бути в тренді»;

-     літературно-художнє засідання «Якою я бачу обкладинку своєї улюбленої книги»;

-    доброчинна акція «Подаруй бібліотеці сучасну книгу»;

-    бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось цю ви книгу вибирайте!»;

Цікавими і повчальними для читачів початкової школи були:

Шкільна бібліотека продовжує тісну співпрацю з бібліотеками міста по пропаганді сучасної дитячої книги виховуючи мислячого, вдумливого, грамотного читача.

Виховна робота у навчальному закладі здійснюється на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

1. Національно – патріотичне виховання виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями обласної Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства заклади освіти спрямовували свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу  у розділі «національно-патріотичне виховання» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць та інші)  до Дня Захисника Вітчизни, День Пам’яті та примиренні тощо. Також протягом 2018/2019 навчального року учні школи взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів, присвячених святкуванню 74-ї річниці Перемоги над фашизмом та 75-ї річниці визволення Дніпра від фашистських загарбників. У  навчальному закладі сплановано та проведено уроки мужності, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками бойових дій на території інших держав, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт, проведені урочисті лінійки біля меморіалу пам’яті загиблим у другій Світовій війні, тощо.

Учні школи брали участь в:

- акції милосердя «Вахта пам’яті», «Допоможи ближньому", «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

- Всеукраїнській молодіжній акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;

- конкурси творчих робіт, рефератів, малюнків, плакатів, присвячених Дню Пам’яті та примирення  тощо;

- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;

- участь у військово-патриотичній спортивній грі «Прорив» («Дніпровська звитяга»)

2. Превентивне виховання виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Так як згідно іуказу Президента України від 14.11.2017 року № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!», з метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення - життя» тощо;

- організовані екскурсії для учнів 9-11-х класів до інституту внутрішніх справ.

- проведено рейд «Урок»; «Димок», «Комп’ютер».

- учні брали участь у правових тренінгах та конференціях на базі ВНЗ;

- виховні години «Конституція – основний закон», «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», «Ти – творець власної духовної краси»;

- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і

діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;

Вчителем правознавства Решетниковою Г.Й. проводиться систематична  робота з питань правового виховання учнів, а саме:

1. Команда учнів школи брала участь у районному етапі міського турніру юних правознавців.

2. Учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова» та отримали дипломи.

З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, протягом   2021/2022 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

−    виставка літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.

Протягом року з учнями школи систематично працював Шкільний офіцер поліції. В ході проекту поліцейський, який заріплений за нашою школою проводив з учнями профілактичні бесіди з превентивного виховання, правил дорожнього руху, бесіди з основ життєдіяльності.

3. Еколого – натуралістичне виховання формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

Упродовж 2018/2019 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:

- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;

- акція «Чиста Україна – Чиста Земля»;

- акція «Моє шкільне подвір’я»;

-  виставки плакатів та малюнків „Чорнобиль не має минулого часу»;

- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки – зимовий букет», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»;

Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою території школи.

4. Художньо – естетичне виховання. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

У навчальному закладі було проведено:

- свято Першого дзвоника;

- свято Останнього дзвоника;

- свято до Дня вчителя;

- Осінній бал;

- шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ораторського мистецтва;

- новорічні свята (новорічна вистава для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);

- святковий концерт до 8 Березня;

- конкурс, присвячений Дню Святого Валентина;

- свято вишиванки;

- свято  «Масляна»;

- колектив спортивного танцю «СТАР» посіли І місце в обласному конкурсі «Зоряне коло».

- перегляд вистав у  Дніпровському державному академічному театрі ляльок, відвідування історичного музею, дому – музею ім.. Яворницького, музею АТО.

- екскурсії до Карпат, Петрополю, Запоріжжя, Черкаське, Ягідна проляна тощо.

5. Професійна орієнтація є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем 

суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Протягом року учні 9, 11 класів відвідали та побували на днях відкритих дверей в: ПТУ № 2, ПТУ № 5, Центр професійної освіти, інститут внутрішніх справ, ДНУ, Гірнича академія, митна академія, ПТУ № 17, Центр туристичного сервісу і т.д.

6. Фізичне виховання  передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.Ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Кафедра фізичного виховання працює під девізом: «Від здорової дитини – до майбутнього країни. На початку року проводився «Олімпійський тиждень», під час якого були проведені різноманітні конкурси та змагання. В 2018/2019 році школа приймала активну участь у змаганнях «Шкільні ігри Дніпра». В школі проводились наступні змагання:

№ з/п

Назва заходу

Класи

Кількість учасників

1

День фізкультурника

1-11

970

2

Тиждень бігу та ходьби

2-11

850

3

Змагання з футболу

5-7

240

4

«Вперед, хлопці!»

5

40

5

Змагання з піонерболу

6

50

6

«Веселі старти»

7

40

7

Першість школи з волейболу

8

36

8

Першість школи з баскетболу

8-11

110

9

«Ну-мо, хлопці!»

10-11

40

10

Конкурс з виконання ранкової гімнастики

1-4

270

11

Конкурс газет, віршів та малюнків

1-11

260

12

Районні змагання з волейболу

8-11

24

13

Районні змагання з футзалу

9-11

14

14

Змагання з баскетболу «Шкільні ігри Дніпра»

5-9

24

15

4-х борьє

7-8

28

16

Змагання з міні-футболу

5-6

46

17

Легкоатлетичний крос

5-11

42

18

Змагання з цивільної оборони

9-10

42

19

Спортивне свято «Козачата»

3

28

20

Спортивне свято «Юний олімпієць»

27

21

Свято до Збройних сил України

3

32

6. Родинно – сімейне виховання передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

Наша школа  входить до обласної  мережі шкіл сприяння здоров’ю, тому у школі створено систему виховання здорового способу життя. Щороку у вересні проводиться загальношкільний «День здоров’я».

Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування.

Шкільна  організація «ШКІД», яка включає дитячі об’єднання (1-11-х класів), працює багато років.

Упродовж 2018/2019  навчального року члени «ШКІД» провели та взяли участь у багатьох заходах:

Упродовж навчального року у школі  проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках, де брали участь лідери шкільного парламенту.

 

 • учнів 1-х класів до навчання в школі;
 • учнів п'ятих класів під час переходу до навчання в середню ланку школи;
 • учнів 10-х класів до навчання в старшій школі.
  • огляд літератури «Чи бути здоровим вирішуєш ти»;
  • екскурсія з вікториною «Бібліотека – то аптека, а література – то мікстура»;
  • цікавим стало для учнів 9-го класу створення інформаційного списку літератури «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»;
  • урок  гігієни  п'ятикласника;
  • акція «Подаруй бібліотеці книгу з власним автографом».;
  • конкурс стіннівок  «Здорові діти – щаслива нація»;
  • година мужності «Величне ім’я – захисник України»;                         
  • відеоекскурс «Книго, ми з тобою відкриваємо світи»;
  • слайд – презентація «Гігієна та здоров’я школяра підлітка»;
  • шок-урок «Небезпечні примхи та розваги»;
  • турнір гри в шахи «Шахи – також спорт»;
  • перегляд та обговорення відеофільму «Шкідливі звички – шлях у безодню»;
  • виставка-презентація «Скарби душі дарують людям»;
  • година спілкування «СНІД: знання і розуміння».
  • літературне побаче6ння з творчістю Ліни Костенко для учнів 11-х класів;
  • конкурс книжкових інсталяцій для учнів 9-х класів. У якому переможцем стала  група учнів 9-Г класу;
  • виставлялися книжкові виставки та тематичні полиці  як під час Тижня так і протягом всього півріччя;
  • прес-калейдоскоп «Відкриваємо світ разом зБарвінком;
  • конкурс читців творів В.Нестайка;
  • екологічна казка «Збережемо нашу землю блакитною і зеленою»;
  • урок-застереження «Казка підказка».
  • диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».
  • бесіди для учнів 1-4-х класів на тему: “Добро починається з тебе”;
  • виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: “Ні! – конфлікту, “Так!”- терпимості”;
  • години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: “Вчимося спілкуватись”;
  • усний журнал для учнів 9-А, 9-Б класів на тему: “Звичаї і культура народів світу”;
  • дискусія з учнями 10-А класу на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”;
  • тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”(7-8-і класи);
  • День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;
  • Військово-спортивне свято «А ну-мо, хлопці!» (змагання між хлопцями 10-11-х  класів на передодні Дня Збройних Сил України. Учні показали не лише добрі знання з історії українського козацтва, а й позмагалися на силу, швидкість, точність тощо);
  • «Новорічна казка» (для учнів 1-4 кл., 5-8 кл.), «Новорічний калейдоскоп» (учні 9-11 кл.). Були проведені за окремим планом.
  • Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок тощо;
  • Учні школи посіли І місце в районному конкурсі ДЮП та стали лауреатами міського конкурсу.